Bilder och brev från vår vänförsamling I El Salvador!

0kommentarer

Här kommer några bilder från vår vänförsamling i El Salvador! Längre ner finns också ett brev från deras biskop,  först på spanska om du vill träna på det! Fortsätter du att scrolla så kommer också en översättning till svenska!

 
 
På barnens hattar står: "Prinsar och Prinsessor i Guds rike".

 

 San Salvador 30  September 2018

 Queridos hermanos y hermanas

Hyltebruk Pastorat

Suecia

Les saludamos en nombre de la Iglesia Luterana Salvadoreña, deseando para cada uno de ustedes ricas bendiciones de Dios, nuestro Padre y de Nuestro Señor Jesucristo, nuestro  Salvador.

A lo largo de este tiempo desde que hemos comenzado nuestra amistad con ustedes no hemos dejado de orar por todos ustedes, por cada una de sus congregaciones y por la Hermana Katarina Akesson a quien debemos esta maravillosa relación de amistad.

Reconocemos que la comunicación entre nosotros no ha sido muy eficiente en los últimos meses pero estamos tratando de mejorarla. Ahora con las nuevas tecnologías se nos facilita mucho más la comunicación frecuente.

 Hace dos semanas, nuestra Iglesia Luterana La Resurrección estuvo celebrando 46 años de fundación. Nos sentimos bendecidos de estar sirviendo en uno de los lugares más difíciles de nuestro país. El templo de la Resurrección es nuestra iglesia central, desde aquí se han formado pastores para servir en todo el país, pero también pastores misioneros que ahora sirven en distintos países del mundo.

 Como ustedes saben este templo ahora está en construcción. En 2015 finalmente se comenzó a demoler el edificio antiguo para dar inicio a la construcción de nuestro nuevo templo.

Queremos agradecer al Pastorado de Hyltebruk que nos ha ayudado en distintos proyectos de nuestra iglesia. Proyectos con jóvenes, con niños, el proyecto de Casa Esperanza, y el proyecto de construcción de nuestro templo.

 Es una enorme bendición para nosotros el tenerles a ustedes como amigos, hermanos de la fe. Es muy poco lo que nosotros podemos compartir con ustedes, pero tengan la seguridad que aquí tienen su iglesia, aquí tienen una familia que siempre les espera con los brazos abiertos, para cuando deseen visitarnos.

 Enorme alegría nos ha causado la noticia que hemos recibido por medio de Christian Chavarría, que la Hermana Katarina, su esposa e Hija nos visitarán este año. Que alegría para nosotros contar con su presencia!  Gracias por pensar en nosotros.

 Así como ustedes nos tienen en oración, nosotros también oramos por ustedes, por cada miembro de su iglesi

Oramos porque  en cada cristiano  brille  la luz de Cristo y que todos podamos convertirnos en faro de luz para llevar esperanza a todos los rincones de la tierra. Aunque no lo queramos reconocer, el mundo aún necesita de Dios, y Dios aún está hablándole al mundo, porque su promesa es para siempre: estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos.

En los últimos días nuestra iglesia se ha unido a otras iglesias cristianas para exigir la No privatización del agua en El Salvador. Esta es una lucha que venimos teniendo desde hace muchos años. Es nuestro deseo que el agua sea declarada como un derecho humano para todos los salvadoreños. Es difícil, porque luchamos contra la clase poderosa de nuestro país que ve el agua como una mercancía, pero sabemos que nuestra lucha es justa, y sabemos que con Dios venceremos esta batalla. Por favor oren por nosotros!

 Oramos porque cada actividad que ustedes planifiquen en el nombre de Dios les salga muy bien y que sea de enriquecimiento para la fe y de fortalecimiento para la comunidad, la iglesia de Cristo.

Muchas gracias a todos los hombres y mujeres, niños y jóvenes que brindan su tiempo para las actividades en pro de nuestros proyectos aquí en San Salvador, especialmente a todos de la congregación de Langaryd, quienes con mucho cariño nos han estado apoyando durante estos años.

 Les abrazamos en el amor de Cristo!

 Saludos y bendiciones

 Comité Iglesia Luterana La Resurrección

Obispo Medardo Ernesto Gómez

Pastor   Christian Chavarría Ayala

 Översättningen.

 Vi hälsar er med i den lutherska kyrkans  La Resurrección namn och önskar var och en av er rika välsignelser från Gud, vår Fader och Vår Herre Jesus Kristus, vår Frälsare.

Under den här tiden sedan vi har börjat vår vän församling med er har vi inte slutat ber för er alla för varje medlem av eran församling och särskilt för syster Katarina Akesson, som vi är skyldiga för detta underbara vänskap mellan vara kyrkor. 

Vi inser att kommunikationen mellan oss inte har varit mycket effektiv de senaste månaderna, men vi försöker förbättra den. Nu med den nya teknologi blir det mycket lättare och frekvent kommunikation.

För två veckor sedan firade  vår lutherska kyrka La Resurrección 46 års jubileum. Vi känner oss välsignade för att tjäna på en av de svåraste platserna i vårt land.

 La Resurrección församling tempel är vår centrala kyrka, härifrån har präster blivit utbildade att tjäna i hela landet, men också missionära präster som nu tjänar i olika länder i världen.

Som ni vet är detta tempel nu under uppbyggnad. År 2015 rivades den gamla byggnaden för att börja bygga vårt nya tempel.

Vi vill tacka Hyltebruks pastorat som har hjälpt oss i olika kyrkans projekt. Projekt med ungdomar, med barn, Casa Esperanza-projektet och  vårt kyrkbyggt projekt. 

 Det är en stor välsignelse för oss att ha er som vänner, trosbröder. Det är väldigt lite vad vi kan dela med er, men ni maste vara säker på att, den  här är ocksa  eran kyrka, här har ni en familj som alltid väntar med öppna armar,  när ni vill besöka oss. Stor glädje har orsakat oss de nyheter vi har fått genom Christian Chavarria, att syster Katarina, hennes make och dottern kommer att besöka oss i år. Vilken glädje för oss att få er närvaro! Tack för att ni tänkte på oss. Precis som ni har oss i bön ber vi också för er, för varje medlem i eran kyrka. För eran  pastorn och för eran biskop.

Vi ber att Kristi ljus lyser i varje kristen och att vi alla kan bli ljusstyrka för att ge hopp till alla hörn av jorden.

Trots att vi inte vill erkänna det, världen behöver  fortfarande Gud, och Gud talar fortfarande till världen, för hans löfte är för evigt: jag kommer att vara med er fram till slutet av tiden.

Under de senaste dagarna har vår kyrka anslutit sig till andra kristna kyrkor för att kräva icke-privatisering av vatten i El Salvador. Det här är en kamp som vi har haft under många år. Det är vår önskan att vatten förklaras som en mänsklig rättighet för alla Salvadorareaner. Det är svårt, för vi kämpar mot det kraftfulla grupp i vårt land som ser vatten som en vara som de kan fa mycket pengar för, men vi vet att vår kamp  är rättvis, och vi vet att med Gud kommer vi att övervinna denna kamp. Vänligen be för oss!

Vi ber att varje aktivitet som ni  planerar i Guds namn kommer att fungera bra för er och att det kommer att bli en anrikning för tron ​​och förstärkning för samhället,för hela församling, för  Kristi kyrka.

Tack så mycket till alla män och kvinnor, barn och ungdomar som ger sin tid till verksamheten till förmån för våra projekt här i San Salvador, speciellt till hela församlingen i Langaryd, som har varit mycket stödjande under dessa år.

Vi välsignar er och Kramar er i Jesu Kristi Namn!

La Resurrección Kyrkoråd

Dr. Merdardo Gómez – Biskop, Lutherska Kyrkan I El Salvador

Christian Chavarría-Präst La Resurrección Församling

Kommentera

Publiceras ej